Disclaimer

Opslagboxen.nl streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat opslagboxen.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. De genoemde vraagprijzen, huurprijzen, metrages worden te alle tijden gecontroleerd en mogen niet als een aanbieding worden beschouwd. Zetfouten zijn voorbehouden.

Informatie die door middel van deze website kan worden verkregen, heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat opslagboxen.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met opslagboxen.nl.